فیزیک بهداشت کل- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

آدرس: تهران، بزرگراه همت، جنب بیمارستان میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پیراپزشکی، واحد فیزیک بهداشت کل

نشانی مطلب در وبگاه فیزیک بهداشت کل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=249.21776.45718.fa
برگشت به اصل مطلب