فیزیک بهداشت کل- [اخبار پایگاه]
دوره بازآموزی حفاظت در برابر اشعه ویژه پرتوکاران شاغل در مراکز رادیولوژی مداخله ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | 
نشانی مطلب در وبگاه فیزیک بهداشت کل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=249.30249.34582.fa
برگشت به اصل مطلب