آدرس: تهران، بزرگراه همت، جنب بیمارستان میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پیراپزشکی، واحد فیزیک بهداشت کل

شماره تماس: 86704580-021

ایمیل: healthphysics@iums.ac.ir

 

 

Template settings