خدمات واحد فیزیک بهداشت کل دانشگاه:

مدیریت ، نظارت و هماهنگی جهت حسن اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه بیمارستانها ومراکز تابعه دانشگاه.

تعیین گروه پرتوکاری و محاسبه درصد فوق العاده کار با اشعه کلیه پرسنل پرتوکار (هیئت علمی و غیر هیئت علمی)، پزشکان، پرستاران، بهیاران، تکنسین اتاق عمل، رادیولوژی

احتساب سنوات کار با پرتو پرسنل پرتوکار شاغل در دانشگاه جهت بازنشستگی پیش از موعد طبق بند 3 ماده 20 آئین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه.

برگزاری جلسات مستمر با مسئولین فیزیک بهداشت بیمارستانها و مراکز تابعه جهت بررسی مشکلات و همچنین حسن اجرای امور پرتویی .

بررسی وتائید صلاحیت مسئولین فیزیک بهداشت پیشنهاد شده از ریاست محترم بیمارستانها و مراکز تابعه دانشگاه.

 

 

 

Template settings