Scan Me
 
واحد فیزیک بهداشت کل دانشگاه که از زمان انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران وتهران مجددا فعالیت خود را اغاز نموده است  هدف اصلی خود را اجرای صحیح قانون حفاظت در برابر اشعه جهت  تامین سلامت کلیه پرتوکاران شاغل در بیمارستانها ومراکز تابعه دانشگاه اعم از پزشک ،پیراپزشک، پرستار، اتاق عمل وغیره و باالاخص بیماران بنا نهاده است. از جمله اقدامات این واحد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 1. مدیریت ، نظارت و هماهنگی جهت حسن اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه بیمارستانها ومراکز تابعه دانشگاه.
 2. برگزاری کنفرانس آموزشی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه
 3. بازرسی و نظارت ماهیانه برکلیه مراکز پرتویی بیمارستانها و واحدهای تابعه دانشگاه توسط کارشناسان واحد فیزیک بهداشت و در صورت وجود مشکل حفاظتی ، مکاتبات و اقدامات لازم جهت رفع نواقص صورت می گیرد.
 4. بررسی وتائید صلاحیت مسئولین فیزیک بهداشت پیشنهاد شده از ریاست محترم بیمارستانها و مراکز تابعه دانشگاه.
 5. ابلاغ وتعیین شرح وظایف مسئولین فیزیک بهداشت و دریافت گزارش از فعالیت پرتویی آنها بطور مستمر هرسه ماه یکبار.
 6. برگزاری جلسات مستمر با مسئولین فیزیک بهداشت بیمارستانها و مراکز تابعه جهت بررسی مشکلات و همچنین حسن اجرای امور پرتویی .
 7. تعیین گروه پرتوکاری و محاسبه درصد فوق العاده کار با اشعه کلیه پرسنل پرتوکار (هیئت علمی و غیر هیئت علمی)، پزشکان، پرستاران، بهیاران، تکنسین اتاق عمل، رادیولوژی و...
 8. ارتباط مستمر با سازمان انرژی اتمی ایران بعنوان منبع قانونی جهت اجرای صحیح قانون حفاظت در برابر اشعه.
 9. احتساب سنوات کاربا پرتو پرسنل پرتوکار شاغل در دانشگاه جهت بازنشستگی پیش از موعد طبق بند 3 ماده 20 آئین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه.
 10. تجهیز واحد فیزیک بهداشت دانشگاه به دستگاههای سنجش پرتو و کالیبراسیون مداوم آنها جهت کنترل کیفی و حفاظت مراکز پرتونگاری.
 11. پیشنهاد  چارت سازمانی واحد فیزیک بهداشت.
 12. ایجاد و راه اندازی سایت فیزیک بهداشت و درج آدرس اینترنتی آن در منوی ساختاری پایگاه اینترنتی دانشگاه و همچنین ایجاد آدرس پست الکترونیک.
 13. اخذ مجوز کار با پرتو برای گروه رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی از سازمان انرژی اتمی ایران
 14. اخذ مجوز کار با مواد رادیواکتیو و چشمه مولد نوترون (که در گروه علوم پرتوی موجود است ) از سوی سازمان انرژی اتمی ایران جهت انجام پروژه های تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی( PhD)
 15. بررسی و رسیدگی به شکایات امور پرتویی پرسنل پرتوکار واصله از دیوان عدالت اداری .
 16. ارتقاء سطح آگاهی علمی وعملی و بهره وری پرسنل پرتوکار(پزشک، پرستار، پیراپزشک، و بهیار و... به منظور رعایت اصول ایمنی وحفاظت در برابراشعه.
 17. تهیه پوستر و دستورالعمل های حفاظت در برابر اشعه در بخش های رادیولوژی، سیتی اسکن، ماموگرافی، انژیوگرافی، اتاق عمل و فلوروسکوپی مطابق استاندارد های بروز
 18. تهیه فرم ارزیابی عملکرد مسئولین فیزیک بهداشت
 19. تهیه فرمت ارائه گزارش کار جهت مسئولین فیزیک بهداشت
 20. اقدام جهت برگزاری کارگاه آموزشی حفاظت در برابر اشعه ویژه مسئولین فیزیک بهداشت بیمارستانها ومراکز تابعه دانشگاه در بهمن ماه 1394
 21. اقدام جهت برگزاری سومین کنفرانس آموزشی حفاظت در برابر اشعه در رادیولوژی مداخله ای ویژه پرسنل پرتوکار شاغل در اتاق عمل  بیمارستانها ومراکز تابعه دانشگاه در بهمن ماه 1395
 22. اقدام جهت برگزاری کارگاه آموزشی حفاظت در برابر اشعه در رادیولوژی مداخله ای ویژه پرسنل پرتوکار شاغل در اتاق عمل  بیمارستان آتیه در اردیبهشت ماه 1396
برنامه های آتی واحد
 1. همسان سازی مدارک و مستندات حفاظت پرتوی در سطح مجموعه تحت پوشش؛
 2. ایجاد بانک اطلاعاتی تخصصی حفاظت پرتوی تمام فعالیـت هـا ی تحـت پوشـش جهـت دسـتیابی سـریع بـه اطلاعات و برنامه ریزی دقیق ( اطلاعات پرتوکاران، تجهیزات، منابع مولد پرتو و پروژه های فعال در زمینه کار با مواد پرتوزا و... ) و درصورت لزوم ارائه گزارشهای کارشناسی و آماری مورد نیاز مدیریت و واحد قانونی؛
 3. ایجاد ساختار متمرکز و مدیریت یکپارچه بر سیستم حفاظت پرتوی مجموعه تحت پوشش؛
 4. برگزاری دوره های عملی حفاظت در برابر اشعه ویژه مسئولین فیزیک بهداشت بیمارستانها ومراکز تابعه دانشگاه؛
 5. برگزاری سمینارهای آموزشی توجیه پذیری پرتویی ویژه ی پزشکان؛
 6. برگزاری آزمون های دوره ای ارزیابی دانش حفاظت پرسنل پرتوکار؛
 
Template settings