نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر علی نشاسته ریز
رتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیک پزشکی 
ایمیل: neshastehriz@yahoo.com
تلفن:
   
         
         
 

      جناب آقای دکتر رضا پایدار
رتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیک پزشکی 

ایمیل: paydar57@gmail.com

تلفن تماس:86704769

جناب آقای حسن گرکانی

 

مدرک تحصیلی: کارشناس رادیولوژی

 

 

ایمیل:hasan.Garakani@gmail.com

 

تلفن تماس: 86704728
 

  سرکار خانم آزاده آزادمهر

 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

 

ایمیل:azadeh5088@yahoo.com

 

تلفن تماس: 86704728

سرکار خانم سمیرا عینعلی

 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

 

ایمیل: samira.eynali@gmail.com 

 

تلفن تماس: 86704580
         

مدیران و اعضای مرکز

Template settings